Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Thai Oosterse Geneestherapie, gevestigd op het adres Dorpsstraat 71, 5993AM te Maasbree, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Sara Bos is de Functionaris Gegevensbescherming van Thai Oosterse Geneestherapie. Zij is te bereiken via info@thai-oosterse-geneestherapie.nl. Thai Oosterse Geneestherapie is een handelsnaam van Morakot Thai Massage ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80048811
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Morakot Thai Massageverwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• Om goederen en diensten bij u af te leveren.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Morakot Thai Massage verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken:
• Voor- en achternaam;
• Mobiel telefoonnummer;
• E-mail adres.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@thai-oosterse-geneestherapie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Geautomatiseerde besluitvorming
Morakot Thai Massage gebruikt uw persoonsgegevens niet voor geautomatiseerde besluitvorming van welke aard dan ook. Morakot Thai Massage maakt uitsluitend gebruik van standaard kantoorautomatisering.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Morakot Thai Massagebewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Als u meer wilt weten hoe lang Morakot Thai Massage uw specifieke persoonsgegevens bewaart blijven kunt u daarover contact met ons opnemen.
Delen van persoonsgegevens met derden
Morakot Thai Massage verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting door een bevoegde overheidsinstantie (Politie, Justitie, Belastingdienst et cetera).
Beveiliging
Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@thai-oosterse-geneestherapie.nl.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Morakot Thai Massage gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, laptop, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Andere websites
De website thai-oosterse-geneestherapie.nl kan links naar andere websites opnemen. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op deze website. Als u dus een link naar een andere website volgt, dient u kennis te nemen van de privacyverklaring van die websites. Wij raden u aan elke privacyverklaring van die andere websites goed te bekijken alvorens persoonsgegevens te vertrekken.
Uw rechten
Wanneer u inzage wilt in uw persoonsgegevens, als u uw persoonsgegevens wilt wijzigingen of geheel of gedeeltelijk verwijderen, kunt u ons daar om verzoeken. U kunt ons ook verzoeken om een kopie van uw persoonsgegevens. Via info@thai-oosterse-geneestherapie.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .
Als u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet in overstemming met de AVG zijn verwerkt en u heeft hierover een geschil met de verwerkingsverantwoordelijke dan kunt u zich voor bemiddeling wenden tot de toezichthouder op het gebied van persoonsgegevens:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
De toezichthouder informeert u over de voortgang en uitkomst van uw klacht.